Flu already kills four Wisconsinites

Season’s only begun.

Via WQOW.