Althouse on celebrating Richard M. Nixon’s 100th birthday

Via Althouse.