OxyContin robber strikes again

Madison.

Via WMTV